hide The Claims Resolution Tribunal (“CRT”) of the Holocaust Victim Assets Litigation is now closed, and this website is no longer being updated. It remains online through the assistance of the United States Holocaust Memorial Museum. The CRT was the administrative agency responsible for processing claims relating to assets deposited in Swiss Banks and other Swiss entities by Victims or Targets of Nazi persecution prior to and during the Second World War. It operated in Zurich and New York under the supervision of the United States District Court for the Eastern District of New York and the Court-appointed Special Masters. This website contains information about the deposited assets claims of the Swiss Banks Holocaust litigation, the Court’s decisions, and other relevant filings and materials.
   
 

United States District Court for the Eastern District of New York,
Chief Judge Edward R. Korman Presiding (CV-96-4849)

 
 

תביעות בנק

 

תביעות ביטוח

 

מידע נוסף


èåôñ úáéòä áöéøåó äåøàåú

òì îðú ìúáåò ùí äîåôéò áøùéîú 2005, òìéê ìùìåç èåôñ úáéòä äçúåí áçåúîú äãåàø ùúàøéëä ìà éàåçø îéåí 13 áéåìé, 2005.

ä÷ù/é ëàï òì îðú ìäåøéã èåôñ úáéòä áöéøåó äåøàåú áòáøéú áôåøîè PDF . ãøåùä úåëðú Acrobat Reader òì îðú ìäãôéñ åìòééï áèôñéí àìä. àí àéï áéãê úåëðú Acrobat Reader , àðà ä÷ù/é ëàï òì îðú ìäåøéã òåú÷ çéðí - Adobe Acrobat® Reader™ . ëîå ëï, ðéúï ì÷áì èåôñ úáéòä åäðçéåú òì éãé ùìéçú á÷ùä áãåàø àì÷èøåðé ìëúåáú äáàä claims@crt.ch àå òì éãé äú÷ùøåú ìîñôøé äçéåâ-çéðí äîúàéîéí.

àí äéðê æ÷å÷/ä ìòæøä áîéìåé èåôñ äúáéòä àðà ä÷ù/é ëàï òì îðú ìòééï áøùéîú àøâåðéîúðãáéí äéëåìéí ìñô÷ òæøä æå.

äîåòã äàçøåï ìäâùú úáéòåú ìçùáåðåú àùø ôåøñîå áôáøåàø 2001 ô÷ò.

àðà ùìç/é àú èåôñ äúáéòä äîìà ìëúåáú äáàä:

Claims Registration Office
Claims Resolution Tribunal
P.O. Box 1279
Old Chelsea Station
New York , NY 10113
U.S.A

 

 

North America
United States and Canada
1-800 697-6064
Israel
Israel
1-800-33-4646
Europe
*Austria
00 800 333 34646
Belarus
810 800 1032 4010
*Belgium
00 800 333 34646
*Czech Republic
00 800 333 34646
*Denmark
00 800 333 34646
Finland
990 800 333 34646
*France
00 800 333 34646
*Germany
00 800 333 34646
*Hungary
00 800 333 34646
Italy
800 78 2168
*Netherlands
00 800 333 34646
*Norway
00 800 333 34646
*Poland
00 800 333 34646
Romania
0 800 896219
Russia
810 800 333 34646
*Spain
00 800 333 34646
*Sweden
00 800 333 34646
*Switzerland
00 800 333 34646
*United Kingdom
00 800 333 34646
* Please be sure to dial two zeros before dialing the remainder of the toll-free number.
Australia
0011 800 737 47576
New Zealand
00 800 737 47576
South Africa
09 800 333 34646
South America & Rest of World
Argentina
0 800 333 0427
Brazil
0 800 891 1800
Please dial your international operator to place a collect call to:
Chile
212-671-5101
Mexico
212-671-5101
Uruguay
212-671-5101