hide The Claims Resolution Tribunal (“CRT”) of the Holocaust Victim Assets Litigation is now closed, and this website is no longer being updated. It remains online through the assistance of the United States Holocaust Memorial Museum. The CRT was the administrative agency responsible for processing claims relating to assets deposited in Swiss Banks and other Swiss entities by Victims or Targets of Nazi persecution prior to and during the Second World War. It operated in Zurich and New York under the supervision of the United States District Court for the Eastern District of New York and the Court-appointed Special Masters. This website contains information about the deposited assets claims of the Swiss Banks Holocaust litigation, the Court’s decisions, and other relevant filings and materials.
   
 

United States District Court for the Eastern District of New York,
Chief Judge Edward R. Korman Presiding (CV-96-4849)

 
 

תביעות בנק

 

תביעות ביטוח

 

מידע נוסף

 

חלק א. רקע כללי

1. מהי ההתדיינות המשפטית בנוגע לנכסים של קורבנות השואה?

בשלהי 1996 ובתחילת 1997, הוגשו בבית המשפט המחוזי של ארצות הברית במחוז המזרחי של מדינת ניו יורק ("בית המשפט") סדרה של תביעות משפטיות ייצוגיות כנגד בנקים שוויצריים מסוימים, בטענה כי אותם בנקים שוויצריים שיתפו פעולה וסייעו בידי השלטון הנאצי בכך שביודעין החזיקו והסתירו נכסים של קורבנות השואה, ובכך שקיבלו והלבינו שלל שהנאצים בזזו ורווחים שהם הפיקו באופן בלתי חוקי מעבודת עובדי כפייה. במהלך התביעות המשפטיות הללו פתחו הצדדים בשיחות להשגת הסדר פשרה.

בחודש אוגוסט 1998 הגיעו הצדדים להסכם פשרה של התביעות בסך 1.25 מיליארד דולר אמריקאי, אשר נחתם בתאריך 16 בינואר, 1999 ("ההסדר הגלובאלי"). בתמורה לסכום שנקבע במסגרת ההסדר, אשר ישולם על ידי בנקים השוויצריים ("קרן ההסדר"), הסכימו התובעים והחברים בקבוצות ההסדר לשחרר לתמיד את הבנקים השוויצריים ואת ממשלת שוויץ, בין היתר מתביעות כלשהן הקשורות בשואה, במלחמת העולם השניה, במהלכים שהביאו אליהן ובתוצאותיהן. בתאריך 9 באוגוסט, 2000, קבע אב בית הדין, השופט אדווארד ר. קורמן, כי ההסדר המוצע לתביעה הייצוגית הינו הוגן, סביר ומספק, והעניק להסדר זה את אישורו הסופי.

בעקבות אישור הסכם הפשרה הכין הממונה המיוחד מטעם בית המשפט, יהודה גריבץ, תוכנית חלוקה, אותה אישר השופט קורמן בתאריך 22 בנובמבר. התכנית אושררה על ידי בית המשפט לערעורים של ארה"ב ב- Second Circuit בתאריך 26 ביולי, 2001. על פי תוכניתו של הממונה המיוחד הוקצה סכום כולל של 800 מליון דולר אמריקאי מקרן ההסדר למימון מענקים, שיקבעו על ידי בית הדין לבוררות ויאושרו על ידי השופט קורמן, לקורבנות של רדיפות הנאצים או אנשים שהוו מטרה לרדיפות אלו, או יורשיהם, אשר יגישו תביעות בגין נכסים שהופקדו בבנקים שוויצריים לפני מלחמת העולם השנייה או במהלכה ("קבוצת ההסדר בעניין הנכסים המופקדים"). בתאריך 5 בפברואר, 2001 פורסמו באינטרנט שמותיהם של כ- 21,000 בעלי חשבון.

2. מהו הרקע לרשימת החשבונות אשר פורסמה בפברואר 2001?

בשנת 1996, ללא קשר עם התביעות הייצוגיות הנ"ל, התאחדות הבנקאים השוויצריים, הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש והקונגרס היהודי העולמי (המייצג את הסוכנות היהודית ובעלי בריתה) גיבשו מזכר הבנות אשר נועד לייסד תהליך לפיו ניתן יהיה לזהות חשבונות רדומים מתקופת המלחמה. על פי מזכר ההבנות הוקמה "הוועדה העצמאית של אישי ציבור" (Independent Committee of Eminent Persons או ICEP) בראשותו של היו"ר מר פול וולקר, שתפקידה היה לזהות חשבונות בנק שוויצריים של קורבנות רדיפות הנאצים, אשר היו רדומים מאז מלחמת העולם השניה, או שבכל צורה שהיא לא הועמדו לרשותם של אותם קורבנות או יורשיהם, ולהעריך את האופן שבו טיפלו הבנקים בחשבונות אלו.

בחודש דצמבר 2000, לאחר חקירת ICEP מקיפה של רשומות הבנקים השוויצריים, זיהו מבקרי ICEP מספר חשבונות בנק כחשבונות אשר ככל הנראה או ייתכן והיו בבעלות של קורבנות רדיפות הנאצים. לאחר מכן, בקשר להסדר הגלובאלי, הסמיכה ועדת הבנקאות הפדרלית השוויצרית את התאחדות הבנקאים השוויצרים להביא לפרסומם של אותם החשבונות אשר ככל הנראה או ייתכן והיו בבעלות של קורבנות רדיפות הנאצים.

3. האם התביעות שהוגשו בקשר לשמות בעלי החשבון שפורסמו בשנת 2001 נבדקו?

כ- 32,000 תביעות הוגשו בקשר לרשימה המקורית של שמות בעלי כ- 21,000 חשבונות אשר ככל הנראה או ייתכן והיו שייכים לקורבנות רדיפות הנאצים. בנוסף, בית הדין לבוררות עוסק בבדיקת כ- 40,000 שאלונים ראשוניים שהוגשו לבית המשפט בשנת 1999 על ידי תובעים שעשויים להיות חברים בקבוצת ההסדר. למרות ששאלונים ראשוניים אלו אינם טופס תביעה, בית המשפט הורה בצו בתאריך 30 ביולי, 2001 שניתן להתייחס אליהם כאל טופסי תביעה שהוגשו במועד. ראה את הצו הנוגע לשימוש בשאלונים ראשוניים כטופסי תביעה בתהליך בירור התביעות לנכסים מופקדים (30 ביולי 2001). עד לתאריך פברואר 2006, שולמו על ידי CRT-I ובית הדין לבוררות יותר מ- 295 מיליון דולר עבור 3,397 חשבונות. יש לצפות שאלפי תביעות נוספות יבדקו וישולמו.

4. האם אפשר עדיין להגיש תביעה לבית הדין לבוררות בנוגע לרשימת החשבונות שפורסמה בפברואר 2001?

לא. המועד האחרון להגשת תביעות לחשבונות שפורסמו בפברואר 2001 חלף.

5. מהו הרקע לרשימת שמות בעלי החשבונות ושמות בעלי ייפוי כוח אשר פורסמה ב 13 לינואר 2005?

מספר נושאים שהשפיעו על יישוב התביעות של קבוצת ההסדר בעניין הנכסים המופקדים הוסדרו בהסכם בין נציגי התובעים ונציגי הבנקים השוויצרים בתאריך 10 ביוני, 2004. הצדדים חתמו על הסכם שאושרר על ידי בית המשפט המחוזי בתאריך 17 ביוני, 2004 - "המזכר השני". הסכם זה נועד לשפר את הליך בדיקת התביעות של קבוצת ההסדר בעניין הנכסים המופקדים על ידי הוספת המשרד של בית הדין לבוררות בניו יורק ופרסום שמות של כ 2,700 בעלי חשבונות ו- 400 שמות בעלי ייפוי כוח. הרשימה החדשה ("רשימת 2005") מכילה שמות אשר זוהו בעבר במהלך חקירת ICEP של בנקים שוויצריים כחשבונות אשר ככל הנראה או ייתכן והיו שייכים לקורבנות שואה. שמות אלו לא נכללו ברשימת השמות שפורסמה בעבר בתמיכת הועדה הפדראלית של הבנקים השוויצרים SFBC)) בשנת 2001. בנוסף, רשימת 2005 כוללת שמות בעלי חשבון ושמות בעלי ייפוי כוח אשר זוהו בעבר בסקר של חשבונות בנק רדומים שבוצע בעקבות הצו השוויצרי הפדראלי בעניין נכסיהם של קורבנות רדיפות גזעיות, דתיות ופוליטיות משנת 1962 ("הסקר של 1962") כחשבונות אשר ככל הנראה שייכים לקורבנות הנאצים. חשבונות אלה פורסמו לאחר מכן על ידי השלטונות השוויצריים. בנוסף, הרשימה כוללת שמות בעלי חשבון פולנים והונגרים שחשבונות הבנק השוויצרים שלהם מתקופת מלחמת העולם השנייה היוו חלק מהסכם בינלאומי לאחר המלחמה בין שוויץ, פולין והונגריה. שמות נוספים של בעלי חשבונות שלא פורסמו בעבר נמצאו ברשומות אשר הועמדו לרשות בית הדין לבוררות ממקורות ארכיונים. רשימת 2005 פורסמה בתאריך 13 בינואר, 2005 ומופיעה באתרי האינטרנט של בית הדין לבוררות, www.crt-ii.org, ושל ההתדיינות המשפטית בעניין נכסי קורבנות השואה (הסכם הפשרה לעניין הבנקים השוויצרים), .www.swissbankclaims.com אם אין באפשרותך לעיין ברשימת 2005 באתרי האינטרנט הנ"ל, אנא התקשר אל אחד ממספרי החיוג-חינם המופיעים בנספח א' המצורף לחוברת מידע זו, או ב- www.crt-ii.org.

6. האם יש באפשרותי להגיש תביעה גם אם שמי או שמו של קרוב משפחתי אינו מופיע ברשימת החשבונות של 2005?

לא. ניתן להגיש תביעה רק לגבי שמות המופיעים ברשימת 2005. שים לב כי זוהי מדיניות שונה מזו שהונהגה לגבי רשימת שפורסמה בשנת 2001.

7. מהי מטרת רשימת שמות בעלי החשבונות ושמות בעלי ייפויי הכוח שפורסמה בתאריך 13 בינואר 2005?

מטרת רשימת 2005 היא לסייע לתובעים ראויים לזהות בעלי חשבונות בנק שוויצרים שהיו פתוחים או שנפתחו ביו השנים 1933 ו- 1945 ולהגיש תביעה לחשבונות, אשר להם הם עשויים להיות זכאים. אם תוכל לזהות את שמך או שם קרוב משפחתך ברשימה ואם אתה או קרוב משפחתך הייתם קורבנות רדיפות הנאצים כפי שמוגדר בהסכם הפשרה, הרי שאתה רשאי להגיש תביעה.

8. מי יטפל בתביעות לגבי חשבונות מרשימת 2005?

על מנת לאפשר טיפול הוגן וצודק בתביעות בגין החשבונות שפורסמו ברשימה של שנת 2001 כפי שעודכנו ברשימת 2005, המליץ הממונה המיוחד כי לבית הדין לבוררות תינתן הסמכות לקבל תביעות כאלו ולטפל בהן.

בית הדין לבוררות הוקם בשנת 1997 לברור בעניין התביעות ל- 5,570 חשבונות רדומים בבנקים שוויצריים, שפורסמו בשנת 1997 לפני השלמת החקירה של ICEP. תהליך בוררות זה נקרא כעת בית הדין לבוררות I ("CRT-I"). CRT-I טיפל בחשבונות מן התקופה שבין השנים 1933 ו- 1945, אשר נשארו פתוחים או רדומים. חלק מבעלי החשבונות היו קורבנות רדיפות הנאצים בעוד חלקם האחר לא היו קורבנות של רדיפות הנאצים. בסך הכל, בירר CRT-I יותר מ- 9,000 תביעות לחשבונות שפורסמו בשנת 1997. עבודת CRT-I בנוגע לחשבונות אלה הושלמה באביב 2001. במסגרת ההליך של CRT-I הוענקו 207 חשבונות בסכום כולל של 11,700,000 דולר לקורבנות רדיפות הנאצים ויורשיהם, סכום ששולם מתוך כספי ההסדר, שמסתכמים ב- 1.25 מיליארד דולר.

בית הדין לבוררות פתח פרק חדש בעבודתו כאשר הוטל עליו בירור תביעות לנכסים מופקדים כחלק מהסכם ההסדר הגלובאלי והוא כעת נקרא בית הדין לבוררות II (CRT-II, במסמך זה "בית הדין לבוררות"). בהסתמך על העיקרון המנחה שעל פיו יש לברר אחת לאחת תביעות אינדיבידואליות בנוגע לנכסים שהופקדו בבנקים שוויצריים, פותחו כללים חדשים לניהול עבודת בית הדין לבוררות, המיועדים לזרז באופן משמעותי את בירור התביעות תוך שמירת מלוא היתרונות של הליך משפטי תקין. בית הדין לבוררות פועל עתה על פי כללים אלה שאושרו על ידי השופט קורמן. בתאריך 8 בדצמבר, 2000, מינה השופט קורמן את מר פול וולקר, יו"ר ICEP לשעבר, ומר מיכאל ברדפילד, היועץ המשפטי של ICEP לשעבר, כממונים מיוחדים למטרת ייסוד הליך בירור התביעות, ארגונו והפיקוח עליו, תוך שימוש בבית הדין לבוררות, אשר כבר היה קיים באותה עת, כערכאה לבירור התביעות. בתאריך 13 באפריל, 2004, מינה השופט קורמן את ד"ר הלן ב. יונץ, חברה לשעבר בועדת ברג'יה, כממונה מיוחדת נוספת לבית הדין לבוררות. מר וולקר לא משמש יותר כממונה מיוחד של בית הדין לבוררות בשל תפקידו בחקירת תכנית "אוכל עבור נפט" המתבצעת על ידי האומות המאוחדות.
המענקים של בית הדין לבוררות חייבים אישור בית המשפט כתנאי לתשלומם מתוך קרן ההסדר.

בנוסף, בית הדין לבוררות טיפל ואף ימשיך לטפל בתביעות לחשבונות, ששמות בעליהם פורסמו בתאריך 5 בפברואר, 2001.

9. מהם תפקידיו של בית הדין לבוררות?

משימתו של בית הדין לבוררות היא לטפל בתביעות אינדיבידואליות בגין חשבונות בנק שוויצריים, שהוגשו על ידי תובעים המבקשים השבת נכסים שהופקדו בבנקים שוויצריים. בהקשר זה, בית הדין לבוררות קובע לגבי כל תובע אם הראה באופן סביר כי החשבון נפתח על ידי קורבן של רדיפות הנאצים או אדם שהווה מטרה לרדיפות אלו, ואם התובע זכאי לסכום שבחשבון. היה והתובע הראה באופן סביר כי הוא זכאי לחשבון כזה, בית הדין לבוררות ימליץ שבית המשפט יאשר מענק של סכום שישולם לתובע מקרן ההסדר.

10. מדוע ממוקם בית הדין לבוררות בשוויץ?

משרדיו של בית הדין לבוררות ממוקמים בשוויץ מכיוון ששם נמצאים מסמכי הבנקים. הנגישות למסמכי הבנק הרלוונטיים חשובה ביותר לצורך הקביעה אם לתובע זכאות לחשבון הנתבע.

11. האם בית הדין לבוררות הינו ערכאה שוויצרית?

לא. בית הדין לבוררות מורכב מצוות עורכי דין בינלאומי, מיומן ורב לשוני, שממוקם בציריך ובניו יורק. לעזרתם עומד צוות של עוזרים משפטיים, חוקרים ואנשי מנהלה. בית הדין לבוררות בוחן תביעות בהתאם לכללים שאומצו ואושרו בבית משפט בארה"ב. כל המלצות בית הדין לבוררות נבדקות וחייבות אישור בית המשפט.

12. איזו התקדמות חלה בבירור תביעות לנכסים מופקדים?

עד דצמבר 2005, CRT-I ובית הדין לבוררות העניקו יותר מ- 3,317 חשבונות בערך של יותר מ- 287 מיליון דולר. עד דצמבר 2005, בית הדין לבוררות העניק 1,925 מענקים לתובעים בכ - 50 ארצות בסך של 275 מיליון דולר.

13. לאחרונה דובר בתקשורת על כספים נותרים. במה מדובר?

השופט קורמן קבע בחוות דעת שפורסמה, כי לקבוצת ההסדר בעניין נכסים מופקדים יש את הזכות המשפטית הגדולה ביותר. בנובמבר האחרון בית המשפט ביקש לקבל הצעות לשימוש בכספים שאפשר ויוותרו אם חלק מ- 800 מיליון הדולר שהוקצו לקבוצת ההסדר בעניין הנכסים המופקדים לא ישולמו. יותר מ- 100 הצעות הוגשו וסוכמו בהמלצותיו של הממונה המיוחד להקצאת כספים נותרים אפשריים שלא נתבעו מתאריך 16 באפריל, 2004. עם זאת, כפי שצויין בחוות הדעת מתאריך 19 בפברואר, 2004, בית המשפט קבע כי נכון לעכשיו אין בידו מספיק מידע על מנת לקבוע כמה כסף, אם בכלל, יוותר מ- 800 מיליון הדולר שהוקצו לקבוצת ההסדר בעניין הנכסים המופקדים וכי הוא ממתין למידע נוסף מבית הדין לבוררות. לפיכך, טרם נקבע ייעוד הכספים הנותרים, אם יהיו כאלו.

ב. דרישות לגבי הגשת תביעות

14 . מי יכול להגיש תביעה לבית הדין לבוררות?

אם אתה מאמין שאתה או קרוב משפחתך עשויים להיות זכאים לסכום שבחשבון שהיה פתוח או שנפתח בין השנים 1933 ו- 1945 על ידי קורבן של רדיפות הנאצים או מי שהווה מטרה לרדיפות אלו, ושמו של בעל חשבון זה מופיע ברשימה שפורסמה בתאריך 13 בינואר, 2005 , הרי שעליך להגיש תביעה לבית הדין לבוררות.

15. מי נחשב על ידי בית הדין לבוררות כקורבן של רדיפות הנאצים או כאדם שהווה מטרה לרדיפות אלו?

הסכם הפשרה מגדיר "קורבן של רדיפות הנאצים או אדם שהווה מטרה לרדיפות אלו" ככל אדם שנרדף, או שהווה מטרה לרדיפות על ידי המשטר הנאצי בגלל שהיה או שנחשב ליהודי, צועני, חבר בכת "עדי יהווה", הומוסקסואל, או נכה מבחינה גופנית או נפשית.

16. היכן עלי להגיש את התביעה?

יש לשלוח את טופס התביעה המלא לכתובת הבאה:
Claims Registration Office
Claims Resolution Tribunal
P.O. Box 1279
Old Chelsea Station
New York, NY 10113
U.S.A.

17. היכן באפשרותי להשיג עותקים של טופס התביעה בשפות שונות?

על מנת להגיש תביעה, על התובעים למלא טופס תביעה ולהגישו לבית הדין לבוררות. ניתן לצלם עותקים של טופס התביעה. כמו כן ניתן להשיגם בכל אחת מחמש השפות בהן משתמש בית הדין לבוררות באמצעות חיוג המספר המתאים מתוך הרשימה בנספח א' לחוברת מידע זו או על ידי הורדת עותק של טופס התביעה מאתר האינטרנט של בית הדין לבוררות, www.crt-ii.org. הוראות מפורטות נלוות לטופס התביעה.

18. מדוע טופס התביעה הינו ארוך כל כך?

טופס התביעה הינו בהכרח מסמך מורכב. הוא מורכב מפני שהוא מנסה להכיל את כל קורותיו של החשבון נשוא התביעה ואת הקשר של התובע לבעל החשבון, לאחר שחלפו למעלה מ-50 שנה. מידע זה הינו חיוני כדי לאפשר לבית הדין לבוררות להגיע להחלטות מבוססות, הוגנות וצודקות לגבי התביעות. ברור לבית הדין לבוררות כי במקרים רבים לא ניתן יהיה להשיג ראיות מתועדות, ולפיכך תיאור תולדותיו של בעל החשבון וקרבתך אליו הינו חיוני מאוד.

19. האם הגשת תביעה כרוכה בתשלום?

הגשת תביעה או הליך הטיפול על ידי בית הדין לבוררות אינו כרוך בשום דמי טיפול או חיוב. בית הדין לבוררות לא יחזיר לתובעים הוצאות כלשהן שהיו להם בהקשר להגשת התביעה, כגון הוצאות עבור עריכת מחקר עצמאי או קבלת ייצוג משפטי.

20. האם עלי לשכור שירותי עורך דין לעזור לי בהגשת התביעה?

שכירת שירותי עורך דין אינה הכרחית. טופס התביעה נועד לסייע לך למסור את המידע הרלוונטי, ולכן עליך למלאו בקפידה ובשלמותו. בית הדין לבוררות יטפל בתביעתך ויבקש מידע נוסף אם יהיה צורך בכך.

21. מה עלי לעשות אם יש לי שאלות לגבי טופס התביעה או בנוגע לתביעתי?

ראשית, אנא עיין בדף ההוראות המצורף לטופס התביעה. הוא נועד להסביר לך מה נדרש ממך למלא בכל שאלה ושאלה. אם יש לך שאלות נוספות הקשורות לתביעתך או לטופס התביעה, על מנת לקבל סיוע אנא עיין ברשימת הארגונים המסייעים ומספרי הטלפון שלהם, הכלולה בנספח ג' לחוברת המידע.

22. האם יש באפשרותי להגיש תביעה בשמם של בני משפחה אחרים?

כן. אם ברצונך להגיש תביעה בשמם של בני משפחה אחרים, כל בן משפחה אותו אתה מייצג חייב למלא ולחתום על ייפוי כוח המסמיך אותך לייצגו. נא להשתמש בטופס ייפוי הכוח התקני המצורף לטופס התביעה. ניתן לצלם עותקים ממנו אם יש צורך בכך.

23. האם אצטרך להיות נוכח אישית בשימוע?

לא. ההליכים מתבצעים בכתב. אם בית הדין לבוררות יזדקק למידע נוסף, יצרו עמך קשר באמצעות הטלפון או בכתב.

24. באיזו שפה עלי למלא את טופס התביעה?

בית הדין לבוררות מברר תביעות בחמש שפות שונות: אנגלית, עברית, צרפתית, ספרדית וגרמנית. בית הדין לבוררות אינו יכול לטפל בתביעתך אלא אם כן מולא טופס התביעה באחת מן השפות הללו. לתשומת לבך, ניתן להגיש את המסמכים התומכים תביעתך בשפתם המקורית. שאלונים ראשוניים רלוונטיים, אשר הוגשו בעבר לבית המשפט ובית המשפט הורה לטפל בהם כתביעות שהוגשו במועד, יטופלו גם הם בכל השפות.

25. אילו מסמכים חשוב להגיש על מנת לתמוך בתביעתי?

ברור לבית הדין לבוררות כי בשל נסיבות מלחמת העולם השניה, מסמכים רבים כבר אינם זמינים. אולם, אם ניתן להשיגם, עליך להגיש עותקים של כל מסמך אשר עשוי לעזור לבית הדין לבוררות להחליט אם קרוב משפחתך היה בעל החשבון ו/או בנוגע לזכאותך לחשבון הנתבע. לדוגמא, דרכון או מסמכים מזהים אחרים; תעודות לידה; תעודות פטירה; תעודות נישואים; תכתובת, כגון גלויות דואר, מכתבים או תכתובת עסקית המכילות את חתימתו של קרוב משפחתך; צוואות; תצהירים או החלטות של בית דין לענייני ירושה וצווי ירושה. בפרט, נא צרף כל מסמך היכול להעיד על קשר בינך (התובע) ובין שם בעל החשבון. אם הינך תובע חשבון בבעלות חברה או ישות משפטית המופיעים ברשימת 2005, אנא הגש כל מסמך התומך בטענתך שקרוב משפחתך היה בעל החברה ו\או זכאי לחשבון. נא לא לשלוח מסמכים מקוריים.

26. כיצד אוכל לדעת אם בית הדין לבוררות קיבל את תביעתי?

בית הדין לבוררות יאשר את קבלת תביעתך. מכיוון שבית הדין לבוררות מקבל אלפי תביעות, אנא קח לתשומת לבך שעשוי לחלוף זמן מה עד שבית הדין לבוררות יצור קשר עמך בנוגע לתביעתך.

27. עד מתי ניתן להגיש תביעה?

החל מהפרסום הרשמי של רשימת החשבונות החדשה בתאריך 13 בפברואר, 2005, תינתן תקופה של ששה חודשים להגשת התביעות. לפיכך, יש להגיש את כל התביעות כשהן חתומות בחותמת הדואר מתאריך שלא יאוחר מיום ה 13 ביולי, 2005, הוא המועד האחרון להגשה. תוכל להגיש מסמכים נוספים התומכים בתביעתך במועד מאוחר יותר, אם יידרש, אולם תביעות שיתקבלו לאחר ששה חודשים מיום הפרסום לא יטופלו על ידי בית הדין לבוררות.

28. האם תוכן תביעתי ישמר בסודיות?

ככלל, בית הדין לבוררות שומר על סודיות לגבי כל התביעות בהם הוא מטפל כמו גם לגבי החלטותיו. עם זאת, בהתאם לכללי בית הדין לבוררות, ניתן לצרף תביעות של צדדים נפרדים בגין אותו חשבון או חשבונות קשורים להליך אחד, ואפשר שטופסי תביעות ומסמכים נלווים יוחלפו בין הצדדים בהתאם לשיקול הדעת של בית הדין לבוררות.

לפיכך, אם תובעים אחרים תבעו את אותו חשבון נשוא תביעתך, ייתכן שטופס התביעה שלך וכל מידע מסייע שתגיש יוצג בפני התובעים האחרים, אם בית הדין לבוררות יקבע שיש בכך צורך. במקביל, יסופק גם לך החומר שהוגש על ידי התובעים האחרים לאותו חשבון.

לבסוף, החלטותיו של בית הדין לבוררות מפורסמות באתר האינטרנט שלו. עם זאת, בסוף טופס התביעה ניתנת לך ההזדמנות לבקש כי כל הפרטים המזהים שלך יושמטו בטרם הפרסום.

ג. בירור התביעות

29. מי יפסוק בתביעתי?

כל התביעות לנכסים מופקדים נבדקות על ידי צוות בינלאומי, מיומן ורב-לשוני של עורכי דין שממוקם בציריך ובניו יורק . לעזרתם עומד צוות של עוזרים משפטיים, חוקרים ואנשי מנהלה. כל החלטות בית הדין לבוררות נבחנות על ידי בית המשפט, אשר מחליט את ההחלטה הסופית לגבי התביעה.

30. באילו נושאים יתמקד בית הדין לבוררות?

בית הדין לבוררות יבדוק האם הראית באופן סביר (1) שבעל החשבון נרדף על ידי הנאצים או שהווה מטרה לרדיפותיהם מכיוון שהיה, או שנחשב ליהודי, צועני, חבר בכת "עדי יהווה", הומוסקסואל, או נכה מבחינה גופנית או נפשית; (2) שקרוב משפחתך ובעל החשבון הינם אותו אדם; (3) שבעל החשבון או יורשיו לא קיבלו בעבר את הסכום שבחשבון; וכן (4) שהנך זכאי לקבל את הסכום שבחשבון של בעל החשבון. הכללים החלים על הליך בירור התביעות, כפי שתוקנו ("הכללים"), קובעים כללי חלוקה שבית הדין לבוררות מיישם.

העובדה שלך או לקרוב משפחתך שם זהה או דומה לזה של בעל החשבון איננה מספיקה לכשעצמה כדי לתמוך בתביעה לחשבון.

31. מה לעשות אם אני סבור שאני זכאי לחשבון שפורסם, אולם בעל החשבון לא היה קורבן של רדיפות הנאצים או אדם שהווה מטרה לרדיפות אלו?

סמכותו של בית הדין לבוררות מוגבלת לבירור תביעות לחשבונות שבעליהם היו קורבנות של רדיפות הנאצים או שהוו מטרה לרדיפות אלו. משום כך, אין לבית הדין לבוררות את הסמכות לטפל בתביעות לחשבונות שלא היו שייכים לקורבן של רדיפות הנאצים או למי שלא הווה מטרה לרדיפות אלה. משרד הקישור של אגודת הבנקאים השוויצרים מטפל בתביעות לחשבונות שלא היו בבעלות קורבנות רדיפות הנאצים. כתובתם היא:

Contact Office of Swiss Bank Account Dormant Since World War II
P.O. Box 2761
4002 Basel
Switzerland

32. האם קיימים כללים החלים על בית הדין לבוררות?

בית הדין לבוררות פועל על פי הכללים החלים על הליך בירור התביעות, כפי שתוקנו ("הכללים"), אשר אומצו על ידי הממונים המיוחדים ואושררו על ידי בית המשפט המחוזי של ארצות הברית במחוז המזרחי של מדינת ניו יורק. כללים אלה יוצרים מסגרת לתפקודו ולחובותיו של בית הדין לבוררות וקובעים את אמות המידה שעל פיהן הוא חייב להחליט בעניין תביעות.

33. מהו נטל ההוכחה שתביעתי חייבת לספק?

בית הדין לבוררות מחיל אמת מידה גמישה ביחס לנטל ההוכחה הנדרש, אשר מתחשבת בנסיבות המיוחדות של תביעתך הנובעות מן החורבן שזרעה מלחמת העולם השניה, השואה ומשך הזמן שחלף מאז פתיחת החשבון. אמת מידה גמישה ביחס לנטל ההוכחה - פירושה שעל מנת להצליח בתביעתך, עליך להראות כי סביר להניח שהנך זכאי לכל הנכסים שבחשבון או לחלקם, בהתחשב בנסיבות המיוחדות הכרוכות בדבר.

34. כיצד קובע בית הדין לבוררות מי זכאי לסכום שבחשבון הנתבע?

כפי שצוין לעיל, על בית הדין חלים הכללים המגדירים את התנאים לזכאות לחשבון הנתבע וכוללים כללי חלוקה שחלים על חלוקת הסכום שבחשבון בין בני משפחתו של בעל החשבון. (עותק מן הפרק של הכללים העוסק בחלוקת הסכום שבחשבון נכלל בנספח ב' המצורף לחוברת מידע זו).

35. כיצד קובע בית הדין לבוררות אם קרוב משפחתי ובעל החשבון הינם אותו אדם?

השמות המופיעים בכל התביעות הקבילות מושווים לשמות בעליהם של כ- 36,000 חשבונות שזוהו על ידי ICEP כחשבונות אשר ככל הנראה או ייתכן והיו שייכים לקורבנות רדיפות הנאצים או למי שהיוו מטרה לרדיפות אלה. לאחר מכן, השוואות אלו נבדקות על מנת לקבוע האם האדם המצוין בטופס התביעה כקרובו של התובע הינו אותו אדם המופיע במסמכי הבנק כבעל החשבון. הבודקים בוחנים גורמים כגון עיר מגוריו וארץ מגוריו של בעל החשבון, מקצועו, מצבו המשפחתי, ושמות בני משפחתו. תובעים אשר לא זיהו את קרוב משפחתם כבעל החשבון באופן סביר יקבלו הודעה על כך מבית הדין ויוכלו לערער על החלטת לבית הדין לבוררות על ידי הצגת ראיות חדשות לגבי קרוב משפחתם.

36. אם תביעתי תתקבל, האם אקבל את מלוא סכום החשבון בתוספת הריבית?

במסגרת ההסדר הגלובאלי הוקצה סכום כולל של עד 800 מליון דולר למענקים לחברי קבוצת ההסדר בעניין הנכסים המופקדים. סכום המענק מבוסס על ערכו ההיסטורי של החשבון, תוך התאמה המגלמת חיוביים שהוטלו על החשבון וריבית. אם ערכו ההיסטורי של החשבון אינו ידוע, בית הדין לבוררות מסתמך על תוצאות חקירת ICEP לגבי ערכו הממוצע של חשבונות מסוג זהה או דומה בתקופה שבין השנים 1933 ו- 1945. החל מתאריך 25 באוגוסט, 2003, כל ערכי החשבון מוכפלים במקדם קבוע של 12.5 על מנת להתאים את הערך העכשווי של החשבון. כל מענקי בית הדין לבוררות משולמים במלואם .

37. אם בית הדין לבוררות יקבל את תביעתי, האם יהיה באפשרותי לקבל את הכסף מהבנק?

לא. ההסדר הגלובאלי משחרר את הבנקים מתביעות של קורבנות של רדיפות הנאצים או מי שהוו מטרה לרדיפותיהם, או יורשיהם. לכן בית הדין לבוררות לא יקבל החלטות, אשר ניתן לאכוף את הבנקים למלאן, אלא יקבע מענקים שישולמו מתוך קרן ההסדר.

לאחר שבית הדין לבוררות מחליט על מענק ומעבירו לבית המשפט, המענק ישולם לתובע על ידי הממונים המיוחדים עם אשורו על ידי בית המשפט. מענקים שאושרו על ידי בית המשפט ישולמו על ידי הממונים המיוחדים מחשבון תשלום מענקים הממומן מכספי ההסדר.. לפני קבלת התשלום, התובעים נדרשים לחתום על כתב ויתור אשר על פיו הם מוותרים על כל תביעה לחשבון הנתבע ומתחייבים לחלוק את סכום המענק עם כל יורש אחר של בעל החשבון אשר עשוי להיות זכאי לסכום שבחשבון כפי שנקבע בסעיף 23 לכללים.

38. האם תהיה לי זכות לערער על החלטת בית הדין לבוררות בנוגע לתביעתי?

כללי בית הדין לבוררות מאפשרים זכות ערעור על החלטות של בית הדין לבוררות. תובעים שתביעותיהם נקבעו כבלתי קבילות יקבלו הודעה על כך ותעמוד להם זכות לערער על ההחלטה בכתב בפני בית הדין לבוררות בתוך 60 יום. תובעים שלא הראו באופן סביר שקרובם הוא בעל החשבון יקבלו הודעה על כך. החלטות דחייה יתקבלו אם הראיות שבפני בית הדין לבוררות מראות שבעל החשבון או יורשיו קיבלו בעבר את הסכום שבחשבון הנתבע. לתובעים אלו תנתן ההזדמנות לערער על החלטת בית הדין לבוררות על ידי הצגת ראיות חדשות בנוגע לקרוב משפחתם ו/או החשבון הנתבע.